STATUT

Na temelju članka 13. I 23 Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14),i Zakon o sportu (N.n.71/06) čl.14,čl.18 i čl.48 te čl.96 st.2 i Zakona o tehničkoj kulturi(N.N. Br. 76/93,38/09)
Skupština udruge RONILAČKI KLUB MEDUZA na sjednici održanoj 10.10.2015g. ,
u PULI,Gajeva 3, donijela je

STATUT
RONILAČKI KLUB “MEDUZA”

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak1
Ovim se Statutom uređuje naziv udruge,sjedište, zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu (ako ih udruga obavlja odnosno planira obavljati); način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu RONILAČKI KLUB MEDUZA

Članak 2
Naziv udruge glasi: RONILAČKI KLUB MEDUZA (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv Udruge glasi:R.K.. MEDUZA

Članak3
Sjedište Udruge je u Puli,Koparska 29
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske

Članak4

Udrugu zastupa Predsjednik udruge i druge osobe koje ovlasti Skupština Udruge.

Članak 5
Udruga ima znak.Znak Udruge koji čini stilzirana meduza i natpis RONILAČKI KLUB MEDUZA

Članak6
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je pravokutnik dimenzija 22*58
s natpisom RONILAČKI KLUB
“MEDUZA”Pula
OIB Udruge

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on pismeno ovlasti.

II. CILJ/EVI, PODRUČJE/A DJELOVANJA, I DJELATNOSTI UDRUGE

Cilj/evi Udruge

Članak7
Cilj Udruge je promocija i unapređenje ronjenja u svim svojim segmentima, ribolova,ronjenja na dah i autonomnim ronilačkim aparatima,izobrazba članstva,edukacija ,očuvanje podmorja,podvodni radovi,istraživanja,sportske aktivnosti i razni projekti vezani uz isto.

Članak8

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je ronjenje svim vrstama autonomnih ronilačkih aparata,ronjenje na dah i sportski ribolov,rad s građanima,djecom,sportske aktivnosti,edukacija,podvodni radovi i istraživanja,podvodna fotografija te izobrazba ronioca.

Članak9
-Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
-okupljanje građana i djece koji se bave ronjenjem,sportskim ribolovom i pomorstvom
-promicanje i unapređivanje ronilačkog sporta
-organiziranje savjetovanja, radionica, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova vezanim za ciljeve
-strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
-suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu,i u RH, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
-ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim sličnim udrugama,i asocijacijama
-izdavanje i prodaja ribolovnih dozvola
-izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu,
-izdavanje priručnika i pomagala za usavršavanje
-poduka za voditelje brodica svih kategorija
-podvodna fotografija
-rad s djecom i mladeži u svim segmentima djelovanja udruge
– obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

Članak10
Ostale djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
9.1.12.Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
9.2.10. Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i
znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
9.2.11. Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
12.1. Sudjelovanje u sportskom natjecanju
12.2. Sportska priprema
12.3. Sportska poduka
12.4. Sportska rekreacija
12.5. Organiziranje i provođenje sportskih
natjecanja i sportskih priredbi
12.5.1. Organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i dr.
projekata, susreta i turnira
12.5.2. “Organiziranje sportskih edukativnih projekata
i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali,
radionice) za poticanje bavljenja sportom i
tjelesnim vježbanjem”
12.5.3. Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja
i sportskih priredbi
15.2.2. Zaštita voda i mora
16.4. Ostale djelatnosti iz područja zaštite i
Spašavanja

Članak 11
Gospodarske djelatnosti Udruge
Obuka ronioca svih kategorija
Obuka podvodnih sportskih ribolovaca
Podvodni radovi i istraživanja
Poduka za voditelje brodica svih kategorija
Servisiranje ronilačke opreme i kompresora
Prodaja ribolovnih dozvola

Za potrebe gospodarske djelatnosti udruga može osnovat trgovačko društvo na prijedlog Predsjednika ili Skupštine po važećim zakonima.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak12
Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak13
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Predsjedniku, koji odlučuje o prijemu u članstvo unutar 15 dana pisanom odlukom o prijemu u članstvo.
Članom Udruge se postaje danom podmirenja članarine te upisa u popis članova po donošenju odluke Predsjednika o prijemu u članstvo.
Udruga u članstvo može primati i maloljetne osobe mlađe i starije od 14 godina uz pisanu suglasnost roditelja .

Na prijedlog Predsjednika udruge Skupština propisuje iznos članarine i uvjete za pojedine kategorije članstva,članarina može bit godišnja i mjesečna.
Udruga utvrđuje različite kategorije članstva :

Redovne
Pridružene,
Počasne

Redovni član
se postaje
plaćanjem članarine u predviđenom iznosu zaključno sa 31.01 za tekuću godinu,te upisa u popis članova a po donošenju odluke o prijemu od strane Predsjednika.Redovan član ima pravo bit biran u tijela Udruge,pravo glasa odlučivanja na Skupštini,sudjelovat u svim aktivnostima udruge.

Pridruženi član
Postaje se pod istim upisnim uvjetima(odluka o prijemu,plačanje članarine,upis u popis članova) kao i redovni član,s razlikom da pridruženi član može svoju članarinu platit i u mjesecu pridruživanja udruzi.Pridruženi član nema pravo odlučivanja na Skupštini..Pridruženi članovi su članovi udruge, mogu sudjelovat na redovnim stažnim uronima,klubskim izletima,izobrazbi i natjecanjima,školovanju i ostalim aktivnostima Udruge.Djeluje savjetodavno unutar svojih aktivnosti.

Počasni član
Počasni članovi su članovi koji su svojim radom i aktivnostima posebno doprinjeli radu Udruge,biraju se na prijedlog skupštine ili Predsjednika udruge natplovičnom većinom Skupštine.Počasni član se postaje nakon odluke Skupštine a upisuje se u popis članova udruge.Počasni član je oslobođen plaćanja članarine.Ne sudjeluje i nema pravo odlučivanja,na Skupštini i nemože bit biran u tijela Udruge.Njegova prvenstvena funkcija je savjetodavna.

Članak14
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik .

Članak15
Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:
– aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
– birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom,ima pravo glasanja na Skupštini
– biti informirani o aktivnostima Udruge
– aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
– u obavljanju svih djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta i pravilnika Udruge
-bit nagrađen sukladno odlukama Udruge o nagrađivanju
– plaćati članarinu.

Prava,obveze i odgovornost pridruženih članova:

– aktivno sudjelovati u Udruzi
– biti informirani o aktivnostima Udruge
– aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti rada Udruge
– u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,nema pravo glasanja na Skupštini,savjetodavno djeluje u udruzi
– plaćati članarinu.
– bit nagrađen sukladno odlukama Udruge o nagrađivanju

Predsjednik Udruge određuje a Skupština odobrava iznos članarine,način i dinamiku plaćanja za pojedinu kategoriju članstva.

Prava,obveze i odgovornosti Počasni član udruge:
Savjetodavno djeluje u Udruzi,nemože odlučivat, na Skupštini nema pravo glasanja,nemože bit biran u tijela Udruge.Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak16
Članstvo u udruzi prestaje:
– prestankom postojanja Udruge
– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedniku.
– usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Predsjednikom, danom davanja izjave
– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
– isključenjem zbog neplaćanja članarine u propisanom roku
– smrću člana.

Stegovna odgovornost članova
Članak17
Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
– nepoštivanje odredaba Statuta
– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
– neizvršavanje preuzetih obveza
– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
– nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
– narušavanje ugleda Udruge

Članak18
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti Predsjednik ili 2/3 redovnih članova Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik ili drugo tijelo koje ovlasti i imenuje Skupština.

Članak19
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština udruge.

Članak20
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Udruge

Članak21
Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak22
Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Predsjednika ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana, Predsjednik je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak23
Redovni članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:
1. Skupština Udruge
2. Predsjednik Udruge
3. Tajnik

1. Skupština
Članak24
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake _4_ godine
Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi tajnik.
Skupština se saziva najmanje ___15___ dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.Na skupštini samo redovni članovi imaju pravo glasanja kod donošenja odluka.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/2 redovnih članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva , sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom stavku.

Članak25
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu saziva osoba koja je zadnja upisana na popisu za zastupanje ili u slučaju njegove spriječenosti, prema postupku za sazivanje izvanredne sjednice skupštine opisanom u prethodnom članku.

Članak26
Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Udruge.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih redovnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih redovnih članova Udruge.
Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak27
Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
– bira i razrješava Predsjednika,tajnika
– bira i razrješava likvidatora udruge
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
-donošenje odluke o visini članarine,
-odlučivanje oprigovorima i žalbama članova udruge,
-usvajanje strateškog plana udruge
-o visini nagrade članovima za aktivan doprinos radu u udruzi

2. Predsjednik Udruge
Članak28
Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.
Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
Predsjednik udruge može imati upravljačka prava i obveze po ovlasćenju Skupštine.

Članak29
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od _4_ godine (četiri). Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.
Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak30
Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
– na vlastiti zahtjev,
– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od _12_ mjeseci (dvanaestj), te
– opozivom.

Članak31
Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku _16_. ovog Statuta .
Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 2/3 redovnih članova Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva uskladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena 2/3 (dvotrećinskom) većinom svih članova Udruge

Članak32
U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Članak33
Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
– odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
-Predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
-predlaže izmjene i dopune statuta udruge,
-predlaže projekte i programe udruge itd.
-u dogovoru sa ostalim tijelima Udruge imenuje osobe zadužene za pojedine povremene poslove

3. Tajnik udruge
Članak34
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga tajnik Udruge.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na tajnika Udruge.Vodi popis članova udruge.Zastupa udrugu po pisanim ovlaštenjima od strane Predsjednika i Skupštine za pojedine poslove i radnje.

4. Druga tijela udruge
Članak35
Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika ili 2/3 redovnih članova.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje setijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak36
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog predsjednika

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.
Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak37
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona (ako ih udruga obavlja odnosno planira obavljati), financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak38
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština Udruge 2/3(dvotrećinskom) odlukom.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak39
Udruga prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom.
Likvidator udruge
Članak40
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge

Članak41
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe grad Pula.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak42
Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom u Puli.

Članak43
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak44
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na
konkretnoj djelatnosti.

Članak45
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Skupštine Udruge.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik ga je dužan razriješiti tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak46
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak47
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 2/3 redovnih članova udruge ili Predsjednik.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak48
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje svih drugih akata Udruge daje Predsjednik udruge.

Članak49
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština

Članak50
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik/ca Udruge DRAGAN OPAČIĆ
________________
(vlastoručni potpis)

U Puli 10.10.2015, godine.

Dive in….